Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautifully en een cliënt waarop Beautifully deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Beautifully zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De nagelstudio zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een afspraak die telefonisch, in de studio of per e-mail gemaakt zijn, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Beautifully middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website; www.salonbeautifully.nl.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Beautifully het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Beautifully de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Beautifully moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Beautifully vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in Beautifully. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beautifully vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Beautifully vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beautifully aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautifully neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart.

Beautifully behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Beautifully is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beautifully is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beautifully uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautifully is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

8. Garantie
Beautifully geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

9. Beschadiging & diefstal
Beautifully heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautifully meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Esther Castens van Beautifully. Beautifully moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautifully de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautifully en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nailart
Indien Beautifully een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Beautifully. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Beautifully. Beautifully mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beautifully het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Roken
In de salon wordt niet gerookt.

14. Salon
In de salon is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Meer dan 2 cliënten worden niet niet in de salon toegelaten.

15. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beautifully en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.